LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Nguyễn Duy Cương
 • Họ và tên
  : Nguyễn Duy Cương
 • Chức vụ
  : Hiệu trưởng
 • Học hàm, học vị
  : Phó Giáo sư, Tiến sỹ
 • Điện thoại
 • Email
 • Bộ môn
  : Bộ môn Kỹ thuật Điện tử
 • Đơn vị
  : Phòng Hành chính - Tổ chức,Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội,Ban Giám Hiệu,Trung tâm Liên kết đào tạo và Hợp tác doanh nghiệp

Lĩnh vực quan tâm

II. GIỚI THIỆU