Sứ mạng - Tầm nhìn - Giá trị văn hóa của trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp

Cập nhật lúc: 09:43 ngày 05/03/2019 | Lượt xem: 24200

 

SỨ MẠNG - TẦM NHÌN - GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

(Ban hành kèm theo quyết định số 45/QĐ-ĐHKTCN ngày 01/03/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp)

 

Sứ mạng

Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp – Đại học Thái Nguyên là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu khoa học; tư vấn, ứng dụng và chuyển giao công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và hội nhập quốc tế.

Tầm nhìn

Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp – Đại học Thái Nguyên trở thành trường đại học đạt chuẩn quốc gia và khu vực theo định hướng ứng dụng thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ; là trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ có uy tín trong nước và khu vực; là cơ sở cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cộng đồng, góp phần quan trọng cho sự nghiệp phát triển Kinh tế - Văn hóa – Xã hội của đất nước.

Giá trị văn hóa

Kế thừa – Sáng tạo – Chất lượng – Hiệu quả – Hội nhập