Quyết định về việc ban hành quy định về công tác Quản lý Khoa học và Công nghệ của Đại học Thái Nguyên