Quyết định ban hành quy định tạm thời về công tác tổ chức thi kết thúc học phần tại trường ĐHKTCN