Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Cập nhật lúc: 16:41 ngày 15/01/2014 | Lượt xem: 2186

Phòng Thanh tra Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục được thành lập theo Quyết định số 822/QĐ – TCCB, (Thái Nguyên, ngày 28/10/2005) của Giám đốc Đại học Thái Nguyên và được đổi tên thành phòng Thanh tra - Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục (phòng TT-KT&ĐBCLGD) theo Quyết định số 81/QĐ-TCCB, (Thái Nguyên, ngày 09/02/2006) của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

1. Chức năng

Phòng TT-KT&ĐBCLGD là đơn vị chức năng, có nhiệm vụ: tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác thanh tra, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường theo các quy định của Bộ GD&ĐT, Đại học Thái Nguyên, các văn bản pháp luật hiện hành và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác thanh tra

- Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình đào tạo.

- Thanh tra việc quản lý tài chính.

- Giải quyết các khiếu nại, tố cáo trong giáo dục đào tạo của trường.

- Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo theo quy định của Pháp luật về Phòng  chống tham nhũng.

2. 2. Công tác Khảo thí

- Giám sát việc tổ chức, đánh giá kết quả học tập của SV.

- Quản lý việc nhân đề và giao đề thi

2.3. Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm định chất lượng đào tạo.

- Xây dựng chuẩn đầu ra cho các ngành và chuyên ngành.

Nhiệm vụ chi tiết

2.1 Công tác Thanh tra:

- Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, chương trình, kế hoạch, quy chế đào tạo; quy chế thi; quy chế công tác sinh viên; Nhiệm vụ của các khoa và bộ môn trong công tác đào tạo và công tác sinh viên; việc quản lý, cấp văn bằng, chứng chỉ.

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước, Nhà trường về quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, chống tham nhũng; tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo của Nhà trường theo quy định của Pháp luật về Phòng chống tham nhũng; về Khiếu nại, tố cáo.

2.2 Công tác Khảo thí

- Tham mưu, đề xuất với Hiệu trưởng ban hành các quy định cụ thể về Công tác thi và kiểm tra.

-  Kiểm duyệt đề thi, đáp án và nhân đề thi cho các bộ môn.

- Tổ chức bốc thăm đề thi trong ngân hang đề thi của bộ môn (nếu có).

- Chỉ đạo và giám sát các Khoa thực hiện nghiêm túc các quy chế của Bộ GD&ĐT, các quy định của Nhà trường về Công tác thi và kiểm tra.

- Tham gia công tác tuyển sinh các hệ chính quy, không chính quy của Nhà trường.

2.3 Công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục

- Tư vấn giúp Hiệu trưởng chỉ đạo ban hành các quy định cụ thể về mọi mặt hoạt động trong Nhà trường để đảm bảo tính hệ thống, ổn định trong các công tác nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường.

- Tham mưu, tư vấn giúp Hiệu trưởng thực hiện các nội dung đảm bảo và các biện pháp nâng cao chất lượng theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng do Bộ GD&ĐT ban hành;

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tự đánh giá về đảm bảo chất lượng của Nhà trường theo lộ trình của Bộ GD&ĐT và Đại học Thái Nguyên.

- Tham mưu, tư vấn giúp Hiệu trưởng thực hiện Xây dựng chuẩn đầu ra cho các ngành và chuyên ngành.

2.4 Các công tác khác:

- Tham gia các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác thanh tra, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành các quy định của Đại học Thái Nguyên, các văn bản pháp quy của Bộ GD&ĐT, pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo, đề nghị sửa đổi bổ sung các quy định pháp luật về giáo dục của Bộ GD&ĐT, của Đại học Thái Nguyên nhằm khắc phục những hạn chế không còn phù hợp với thực tế.

2.5. Quan hệ công tác

- Phòng TT-KT&ĐBCLGD chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng phụ trách, đồng thời chịu sự hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Thái Nguyên.

2.6. Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Nhà trường phân công

- Phòng TT-KT&ĐBCLGD có trách nhiệm phối hợp với Ban chấp hành công đoàn trường hướng dẫn nghiệp vụ công tác thanh tra cho Ban thanh tra nhân dân.

- Thực hiện các công tác khác do nhà trường phân công.