Phòng Quản trị - Phục vụ

Cập nhật lúc: 16:40 ngày 15/01/2014 | Lượt xem: 1396

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Website: http://qtpv.tnut.edu.vn

Phòng Quản trị - Phục vụ được thành lập theo Quyết định số 125/QĐ-TCCB (Thái Nguyên, ngày 06/03/2006) của Giám đốc ĐHTN.

1. Chức năng

Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các công tác:

1.1. Quản lý các dự án quy hoạch phát triển, các dự án đầu tư xây dựng, trang thiết bị và mua sắm bằng các nguồn vốn khác nhau;

1.2. Quản lý sử dụng cơ sở vật chất, thực hiện và giám sát việc bảo dưỡng, sữa chữa nâng cấp, điều chuyển, thanh lý tài sản theo quy định, đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả;

1.3. Y tế, chăm sóc sức khỏe cho CBVC và SV;

1.4. An toàn và PCCC;

1.5. Các công tác khác do Hiệu trưởng giao.

2. Nhiệm vụ

2.1. Thực hiện chức năng quản lý các dự án quy hoạch phát triển, các dự án đầu tư xây dựng, trang thiết bị và mua sắm.

 - Các dự án quy hoạch phát triển, các dự án đầu tư xây dựng, trang thiết bị:  

+ Đầu mối xây dựng kế hoạch đầu tư các dự án trình Hiệu trưởng và các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;

+ Tổ chức thực hiện dự án;

+ Quản lý khối lượng công việc và tài chính của dự án;

+ Quản lý hồ sơ dự án.

- Mua sắm vật tư, trang thiết bị:

+ Căn cứ kế hoạch kinh phí hàng năm phối hợp với các Phòng, Ban chức năng xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị cho các đơn vị trong trường, trình Hiệu trưởng và các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;

+ Tổ chức thực hiện việc mua sắm;

+ Quản lý khối lượng công việc và tài chính của dự án;

+ Quản lý hồ sơ mua sắm;

+ Cấp phát vật tư, trang thiết bị.

2.2. Thực hiện chức năng Quản lý sử dụng cơ sở vật chất đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả.

- Quản lý diện tích đất được Nhà nước giao, bao gồm quản lý trên thực địa và hồ sơ, bản đồ quy hoạch đã được duyệt;

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Phường, Thành phố, Tỉnh Thái Nguyên thực hiện công tác lập quy hoạch, quản lý, sử dụng đất hợp lý, đúng mục đích;

 -  Quản lý sử dụng các công trình xây dựng (Giảng đường, ký túc xá, xưởng, khu thể thao, sân đường…) và các công trình xây dựng khác, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc sửa chữa chống xuống cấp theo sự phân cấp của Giám đốc Đại học Thái Nguyên;

 -  Quản lý trang thiết bị (Thiết bị NCKH, thí nghiệm, thực hành, các thiết bị trên giảng đường, khu ký túc xá…) và các loại thiết bị khác, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc sửa chữa chống xuống cấp, điều chuyển, thanh lý tài sản theo quy định;

-  Đề suất ban hành các quy định về quản lý, định mức và tiêu chuẩn sử dụng vật tư, văn phòng phẩm, điện, nước, điện thoại và mạng máy tính….Trực tiếp quản lý, sử dụng, hướng dẫn sử dụng và sửa chữa hệ thống điện, nước và điện thoại;

- Quản lý Ôtô, Xăng dầu: Lập sổ theo dõi số Km/tuần của từng xe phù hợp với lệnh điều động xe, lập sổ theo dõi cấp phát xăng, dầu theo định mức đã quy định, lập sổ theo dõi tình trạng hỏng hóc, lịch bảo dưỡng, sửa chữa. Tổ chức thực hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa xe.

2.3. Công tác Y tế, chăm sóc sức khỏe cho CBVC và SV.

- Thực hiện công tác y tế dự phòng;

- Xây dựng nội quy phòng bệnh, phòng dịch, nội quy phòng khám, chữa bệnh, vệ sinh công cộng và kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nội quy. Kịp thời báo cáo tình hình khi xuất hiện dịch bệnh;

- Tổ chức định kỳ kiểm tra sức khoẻ cho cán bộ, học sinh, khám chữa bệnh cho cán bộ, học sinh theo quy định;

- Thực hiện sơ, cấp cứu và giới thiệu chuyển viện theo quy định của ngành y tế làm các thủ tục cần thiết cho cán bộ viên chức và người lao động, sinh viên đi giám định y khoa, xác nhận nghỉ ốm theo đúng quy định hiện hành;

- Quản lý hồ sơ sức khoẻ, thực hiện các quy định về bảo hiểm y tế cho cán bộ viên chức, người lao động, sinh viên của trường. Thực hiện quản lý thu chi tài chính bảo hiểm y tế theo đúng quy định;

- Lập kế hoạch mua thuốc và quản lý thuốc, báo cáo thanh quyết toán đúng nguyên tắc Nhà nước quy định. Quản lý cơ sở vật chất trang thiết bị dụng cụ phục vụ cho công tác y tế của trường.

2.4. Công tác an toàn và PCCC.

- Phối hợp thực hiện công tác về an toàn lao động như: Soạn thảo nội quy làm việc trong các phòng thí nghiệm, quy trình kỹ thuật sử dụng các thiết bị áp lực, bức xạ và hoá chất độc hại...

- Quản lý hệ thống chống sét, hệ thống tiếp địa và thiết bị phòng chống cháy nổ.

- Phục vụ các lớp tập huấn bồi dưỡng về sử dụng thiết bị, phòng cháy chữa cháy và trang bị bảo hộ lao động cho các đơn vị.

- Phối hợp với các đơn vị trong trường và địa phương trong công tác phòng chống thiên tai, hoả hoạn.

2.5. Thực hiện các công tác khác do Hiệu trưởng giao.