Phân công nhiệm vụ đón đoàn Đại học Bách khoa Hàn Quốc