Phân công nhiệm vụ cho buổi Hội thảo "Hội thảo chương trình thực tập (Internship), chương trình Kỹ sư tại Nhật Bản"