Phân công nhiệm vụ cho buổi Hội thảo "Giới thiệu cơ hội thực tập , làm việc tại nước Nhật Bản năm 2019"