VĂN PHÒNG BỘ MÔN

Bộ môn Lý luận chính trị

 
STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài
1 ThS. Dương Thị Hòa Nghĩa  ĐH Sư phạm Thái Nguyên, Việt Nam 2012,  ĐH Sư phạm Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 423