TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI

(Danh sách CBVC của Đơn vị xếp thứ tự theo thông báo số 114/TB - ĐHKTCN ngày 13/6/2014)
 

I. Cán bộ viên chức

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Chứng chỉ IC3
1 ThS. Nguyễn Bảo Ngọc Giám đốc 1998, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2005, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 473
2 ThS. Vương Thị Hiền 2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2013, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 480 IC3
3 ThS. Nguyễn Thị Xuân Nhung 2002, ĐHSP Thái Nguyên, Việt Nam 2012, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam TOEFL-ITP 423
4 CN. Nguyễn Thị Minh Tâm 2005, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

II. Giảng viên kiêm nhiệm của đơn vị đã xếp thứ tự ở Bộ môn nên không xếp thứ tự ở đơn vị

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đã xếp thứ tự tại Bộ môn, Khoa