PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

(Danh sách CBVC của Đơn vị xếp thứ tự theo thông báo số 114/TB - ĐHKTCN ngày 13/6/2014)
 

I. Cán bộ viên chức

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Chứng chỉ IC3
1 GVC.TS. Nguyễn Đức Tường Trưởng phòng 2002, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2007, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2013, Học viện vật liệu Nantes Jean Rouxel, CH Pháp Thành thạo tiếng Pháp
2 TS. Hồ Ký Thanh Phó trưởng phòng 2004, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2008, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt nam Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam TOEFL-ITP 510
3 KS. Lữ Thị Dung 2005, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 440
4 CN. Hoàng Diệu Linh 2009, ĐH Sư phạm Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 440 IC3
5 KS. Nguyễn Thị Diệu Huyền 2010, ĐH Công nghiệp Hà Nội, Việt Nam
6 ThS. Lê Thu Thủy 2003, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2011, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 437
7 ThS. Tạ Thị Trang Nhung 2007, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2010, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam TOEFL-ITP 417 IC3

II. Giảng viên kiêm nhiệm của đơn vị đã xếp thứ tự ở Bộ môn nên không xếp thứ tự ở đơn vị

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đã xếp thứ tự tại Bộ môn, Khoa