PHÒNG QUẢN TRỊ - PHỤC VỤ

(Danh sách CBVC của Đơn vị xếp thứ tự theo thông báo số 114/TB - ĐHKTCN ngày 13/6/2014)
 

I. Cán bộ viên chức

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Chứng chỉ IC3
Văn phòng
1 GVC.ThS. Nguyễn Ngọc Kiên Trưởng phòng 1984, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 1997, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
2 ThS. Nguyễn Thái Vĩnh Phó trưởng phòng 1999, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2006, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 407
3 ThS. Nguyễn Quang Thọ Phó trưởng phòng 2004, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2013, ĐH CNTT&TT - ĐH Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL ITP 413 IC3
4 ThS. Nguyễn Văn Tùng 2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2014, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 433 IC3
5 CN. Trần Thị Hà ĐH Kinh tế & QTKD - ĐH Thái Nguyên, Việt Nam IC3
6 ThS. Nguyễn Xuân Nam 2010, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2014, ĐH Kỹ thuật Xây dựng Việt Nam
7 KS. Nguyễn Thị Vân Anh 2006, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam
8 KS. Dương Văn Bính 2003, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam
9 KS. Nguyễn Thanh Ngọc 2008, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 383
10 KS. Nguyễn Đình Thanh ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam
Tổ XDĐN và MT
1 KS. Đào Việt Hòa 2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam
2 KS. Nguyễn Văn Lân 2007, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam
3 Dương Văn Thanh ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam
4 KS. Nguyễn Tiến Dũng 2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 413
5 Phan Hữu Tâm
6 KS. Nguyễn Văn Anh 2002, ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội, Việt Nam
Y tế
1 Dương Thị Thúy Hà Tổ trưởng tổ Y tế
2 CN. Nguyễn thị Vững TOEFL-ITP 423

II. Giảng viên kiêm nhiệm của đơn vị đã xếp thứ tự ở Bộ môn nên không xếp thứ tự ở đơn vị

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đã xếp thứ tự tại Bộ môn, Khoa