TRUNG TÂM TUYỂN SINH

 
STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài
1 TS. Đặng Danh Hoằng Giám đốc 2000, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2005, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam 2012, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 430 Học tiếng Anh Đại học bang Oklahoma OSU-USA, 2 tháng, 2014
2 KS. Nguyễn Thị Ngoan 2007,  ĐHKTCN Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 417
3 ThS. Nguyễn Trung Thành 2003, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 477
4 ThS. Trương Quốc Bảo 2004, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2011, ĐH Giao thông vận tải Hà Nội, Việt Nam TOEFL-ITP 363
5 KS. Nguyễn Thị Chúc ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam