TỔ CHUYÊN MÔN: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Bộ môn Lý luận chính trị

(Danh sách giảng viên của Bộ môn xếp thứ tự theo thông báo số 111/TB - ĐHKTCN ngày 06/06/2014)
 

I. Giảng viên cơ hữu và kiêm nhiệm công tác tại trường

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài
1 ThS. Nguyễn Thị Vân Phó Trưởng Bộ môn 2006, Đại học KHXH&NV ĐH QGHN, Việt Nam 2010, ĐH KHXH&NV ĐH QGHN, Việt Nam TOEFL ITP 473
2 ThS. Nguyễn Thị Vân Anh Tổ trưởng 2008, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Việt Nam 2011, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Việt Nam TOEFL-ITP 533
3 ThS. Nguyễn Thị Nga 2011, ĐH KHXH&NV - ĐHQGHN, Việt Nam ĐH KHXH&NV - ĐHQGHN, Việt Nam TOEFL-ITP 503
4 ThS. Trương Thị Thùy Liên 2010, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Việt Nam Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Việt Nam TOEFL-ITP 500

II. Giảng viên kiêm nhiệm và thỉnh giảng công tác, học tập ngoài trường giảng dạy không thường xuyên

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài

III. Giảng viên của trường đang học tập tại nước ngoài không về trường giảng dạy trong thời gian học

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài