TỔ CHUYÊN MÔN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Bộ môn Lý luận chính trị

(Danh sách giảng viên của Bộ môn xếp thứ tự theo thông báo số 111/TB - ĐHKTCN ngày 06/06/2014)
 

I. Giảng viên cơ hữu và kiêm nhiệm công tác tại trường

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài
1 ThS. Lương Thị Thúy Nga Tổ trưởng tổ chuyên môn Tư tưởng Hồ Chí Minh 2010, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Việt Nam 2012, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Việt Nam TOEFL-ITP 547
2 ThS. Phạm Thị Cẩm Ly 2007, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Việt Nam 2012, Học viện CT-HCQG HCM, Việt Nam TOEFL-ITP 483
3 ThS. Ngô Thị Phương Thảo 2011, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Việt Nam Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Việt Nam TOEFL-ITP 530
4 GVC.ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng Giảng viên kiêm nhiệm đã được xếp thứ tự tại Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên.

II. Giảng viên kiêm nhiệm và thỉnh giảng công tác, học tập ngoài trường giảng dạy không thường xuyên

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài

III. Giảng viên của trường đang học tập tại nước ngoài không về trường giảng dạy trong thời gian học

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài