BỘ MÔN PHÁP LUẬT

Bộ môn Lý luận chính trị

(Danh sách giảng viên của Bộ môn xếp thứ tự theo thông báo số 111/TB - ĐHKTCN ngày 06/06/2014)
 

I. Giảng viên cơ hữu và kiêm nhiệm công tác tại trường

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài
1 ThS. Ngô Thị Hồng Ánh Tổ trưởng 2000, ĐH Luật Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội Việt Nam, 2010 - 2012 TOEFL-ITP 457 Học tiếng Anh Đại học bang Oklahoma OSU-USA, 2 tháng, 2014
2 ThS. Dương Thị Thùy Linh 2008, ĐH Luật Hà Nội TOEFL ITP 487
3 ThS. Phạm Thị Huyền 2013, Đại học Luật Hà Nội, Việt Nam TOEFL-ITP 513
4 CN. Tống Thị Phương Thảo Đại học Luật Hà Nội

II. Giảng viên kiêm nhiệm và thỉnh giảng công tác, học tập ngoài trường giảng dạy không thường xuyên

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài

III. Giảng viên của trường đang học tập tại nước ngoài không về trường giảng dạy trong thời gian học

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài