Đại học

23. Thông báo Xét tuyển bổ sung (lần 2) đại học chính quy năm 2017

26. Hướng dẫn xét tuyển bổ sung (đợt 2) đại học chính quy năm 2017

27. Thông báo tuyển sinh đi học đại học Đại học tại Hàn Quốc năm 2015

28. Công văn V/v đăng ký thông tin tuyển sinh Đại học, cao đẳng chính quy 2015

30. Thông báo tuyển sinh đi học Đại học tại Hàn Quốc năm 2015