Đại học

11. Thông báo Xét tuyển bổ sung (lần 2) đại học chính quy năm 2017

14. Hướng dẫn xét tuyển bổ sung (đợt 2) đại học chính quy năm 2017

15. Thông báo tuyển sinh đi học đại học Đại học tại Hàn Quốc năm 2015

16. Công văn V/v đăng ký thông tin tuyển sinh Đại học, cao đẳng chính quy 2015

18. Thông báo tuyển sinh đi học Đại học tại Hàn Quốc năm 2015