Công tác học sinh - sinh viên

71. Quyết định Về việc chuyển lớp sinh viên khóa K48 xuống K49

72. Quy định về công tác đào tạo và sinh viên của khoa Quốc tế, năm học 2014-2015

73. Quyết định về việc thành lập lớp chuyên ngành K48 thuộc khoa Điện tử

75. Quyết định về việc thành lập lớp chuyên ngành K48 thuộc khoa Cơ khí

76. Quyết định về việc thành lập lớp chuyên ngành K48 thuộc khoa Điện

78. Thông báo về lịch trả hồ sơ sinh viên hàng tuần

79. Thông báo V/v: Gia hạn thời gian nộp học phí học kỳ hè năm học 2013-2014