Công tác học sinh - sinh viên

61. Các câu lạc bộ sinh viên của trường năm 2014

62. Danh sách sinh viên các lớp K50

63. Danh sách sinh viên chương trình tiên tiến K50

64. Thông báo Đăng ký tài khoản nộp học phí qua Ngân hàng đối với Sinh viên K50

65. Quyết định Về việc cử cán bộ giảng dạy làm GVCN K50

67. Quyết định Về việc Tổ chức tuần sinh hoạt công dân K50(NV1) năm học 2014-2015

68. Thông báo Về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập năm học 2014-2015

70. Thông báo Về việc sắp xếp sinh viên ở Ký túc xá học kỳ 1 năm học 2014-2015