Công tác học sinh - sinh viên

52. Thông báo Nộp học phí đợt 1 học kỳ 1 năm học 2014 - 2015

53. Thông báo về việc quy định trang phục của sinh viên trong khuôn viên Nhà trường

55. Thông báo Kế hoạch thu học phí học kỳ 1 năm học 2014 - 2015

59. Quyết định về việc ban hành Quy định công tác sinh viên

60. Hoạt động phong trào trong Học sinh sinh viên