Công tác học sinh - sinh viên

291. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử

292. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Kỹ thuật Điều khiển

293. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Tin học Công nghiệp

294. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Sư phạm Kỹ thuật Điện

295. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Kế toán DNCN

296. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Quản trị DNCN

297. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Quản lý Công nghiệp

298. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Cơ khí Chế tạo máy

299. Tuyển sinh Đại học