Công tác học sinh - sinh viên

293. K10 CƠ ĐIỆN - NGÀY ẤY - BÂY GIỜ! (25/10/2009)

294. Cv V/v đăng ký khối lượng học tập học kỳ 1 năm học 2013-2014

295. TB về thủ tục nộp đơn xét tốt nghiệp của sinh viên đại học chính quy

296. Công văn về việc thực tập tốt nghiệp và làm đồ án tốt nghiệp

297. Chương trình tiên tiến ngành kỹ thuật cơ khí

299. Cv V/v tiếp tục hoàn thiện CTĐT