Công tác học sinh - sinh viên

291. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đại học ngành Kỹ thuật Máy tính

295. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đại học ngành Kỹ thuật Cơ - Điện tử

296. Chỉ tiêu và kết quả tuyển sinh của các ngành năm 2013

297. Thông báo tuyển dụng của công ty TNHH VITTO - VP

298. TB v/v tuyển dụng giảng viên

299. TB tuyển dụng của công ty Sam Sung Việt Nam

300. TB tuyển dụng của CTCP đầu tư khoáng sản An Thông