Công tác học sinh - sinh viên

23. Thông báo Về kết quả thu học phí ngày 25/7/2018 qua ngân hàng

26. TB v/v thanh toán trợ cấp xã hội cho sinh viên học kỳ II năm học 2017 - 2018

27. TB v/v thanh toán học bổng toàn phần kỳ 2 năm học 2017 - 2018 cho sinh viên K53

29. Thông báo về việc thu học phí học kỳ học kỳ hè năm học 2017 -2018