Công tác học sinh - sinh viên

23. Thông báo nộp học phí đợt 1 học kỳ 2 năm học 2018- 2019

24. Thông báo học bổng Chính phủ Úc - vòng tuyển chọn năm 2019

25. Thông báo học bổng Chính phủ Úc - vòng tuyển chọn năm 2019

26. Quy định nội dung thu và cấp thẻ BHYT đối với sinh viên năm học 2018 - 2019

27. Thông báo Kế hoạch thu học phí học kỳ 2 năm học 2018 - 2019

28. Quyết định Về việc công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy

29. Quyết định Về việc công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy

30. Quyết định Về việc công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy