Công tác học sinh - sinh viên

11. Thông báo V/v Đăng ký thực tập trải nghiệm tại Công ty TNHH Cannon Việt Nam