Công tác học sinh - sinh viên

121. Quyết định Về việc cử cán bộ giảng dạy làm GVCN K50

123. Quyết định Về việc Tổ chức tuần sinh hoạt công dân K50(NV1) năm học 2014-2015

124. Thông báo Về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập năm học 2014-2015

126. Thông báo Về việc sắp xếp sinh viên ở Ký túc xá học kỳ 1 năm học 2014-2015

127. Quyết định Về việc chuyển lớp sinh viên khóa K48 xuống K49

128. Quy định về công tác đào tạo và sinh viên của khoa Quốc tế, năm học 2014-2015