Công tác học sinh - sinh viên

85. Thông báo vv tổ chức cuộc thi Olympic Cơ học cấp trường năm học 2019-2020

86. Thông báo nộp học phí đợt 2 học kỳ 1 năm học 2019- 2020

87. Quy định nội dung thu và cấp thẻ BHYT đối với sinh viên năm học 2019 - 2020