Công tác học sinh - sinh viên

1. Thông báo vv đăng ký ở Ký túc xá các nhà K học kỳ II năm học 2019-2020

10. Thông báo vv tổ chức cuộc thi Olympic Cơ học cấp trường năm học 2019-2020