Đào tạo

82. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đại học ngành Kỹ thuật môi trường

83. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đại học ngành Kỹ thuật Máy tính

87. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đại học ngành Kỹ thuật Cơ - Điện tử

88. Chỉ tiêu và kết quả tuyển sinh của các ngành năm 2013

89. Cv V/v đăng ký khối lượng học tập học kỳ 1 năm học 2013-2014

90. TB về thủ tục nộp đơn xét tốt nghiệp của sinh viên đại học chính quy