Đào tạo

82. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đại học ngành Kỹ thuật Cơ - Điện tử

83. Chỉ tiêu và kết quả tuyển sinh của các ngành năm 2013

84. Cv V/v đăng ký khối lượng học tập học kỳ 1 năm học 2013-2014

85. TB về thủ tục nộp đơn xét tốt nghiệp của sinh viên đại học chính quy

86. Công văn về việc thực tập tốt nghiệp và làm đồ án tốt nghiệp

87. Chương trình tiên tiến ngành kỹ thuật cơ khí

88. Cv V/v tiếp tục hoàn thiện CTĐT