Đào tạo

81. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ chế tạo máy

84. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đại học ngành Kỹ thuật môi trường

85. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đại học ngành Kỹ thuật Máy tính

89. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đại học ngành Kỹ thuật Cơ - Điện tử

90. Chỉ tiêu và kết quả tuyển sinh của các ngành năm 2013