Đào tạo

73. Giới thiệu chung

74. Chỉ tiêu tuyển sinh của các ngành năm 2015

75. Chỉ tiêu và kết quả tuyển sinh của các ngành năm 2014

76. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đại học ngành Quản lý công nghiệp

77. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đại học ngành Kinh tế công nghiệp

80. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô