Đào tạo

71. Chỉ tiêu và kết quả tuyển sinh của các ngành năm 2014

72. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đại học ngành Quản lý công nghiệp

73. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đại học ngành Kinh tế công nghiệp

76. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

77. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ chế tạo máy

80. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đại học ngành Kỹ thuật môi trường