Đào tạo

73. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

74. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ chế tạo máy

77. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đại học ngành Kỹ thuật môi trường

78. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đại học ngành Kỹ thuật Máy tính