Đào tạo

41. Danh sách học phần Đại học được mở học kỳ 2 năm học 2014-2015

42. Các biểu mẫu liên quan đến công tác tổ chức đào tạo

43. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Cơ khí Luyện kim - Cán thép

44. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Sư phạm Kỹ thuật Cơ khí

45. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Sư phạm Kỹ thuật Tin học

46. Chương trình đào tạo liên kết

47. Các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh

48. Các chương trình đào tạo tiến sỹ

49. Kết quả đào tạo Sau đại học năm 2014

50. Kế hoạch đào tạo hệ đại học năm học 2014-2015