Đào tạo

21. Thông báo về việc đăng ký tham gia giảng dạy môn tiếng Anh

22. Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần tiếng Anh cho sinh viên K50

24. Công tác Đào tạo trọng tâm tháng 12 năm 2014 và tháng 1 năm 2015

29. Thông báo V/v sử dụng hệ thống E-learning trong giảng dạy và học tập