Đào tạo

91. Cv V/v đăng ký khối lượng học tập học kỳ 1 năm học 2013-2014

92. TB về thủ tục nộp đơn xét tốt nghiệp của sinh viên đại học chính quy

93. Công văn về việc thực tập tốt nghiệp và làm đồ án tốt nghiệp

94. Chương trình tiên tiến ngành kỹ thuật cơ khí

95. Cv V/v tiếp tục hoàn thiện CTĐT

98. CV V/v Quy định tài liệu giảng dạy của Giảng viên

100. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Cơ khí động lực