Đào tạo

91. Công văn về việc thực tập tốt nghiệp và làm đồ án tốt nghiệp

92. Chương trình tiên tiến ngành kỹ thuật cơ khí

93. Cv V/v tiếp tục hoàn thiện CTĐT

96. CV V/v Quy định tài liệu giảng dạy của Giảng viên

98. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Cơ khí động lực

99. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Cơ điện tử

100. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng dân dụng và Công nghiệp