Đào tạo

91. Cv V/v tiếp tục hoàn thiện CTĐT

94. CV V/v Quy định tài liệu giảng dạy của Giảng viên

96. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Cơ khí động lực

97. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Cơ điện tử

98. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng dân dụng và Công nghiệp

99. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông

100. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường