Đào tạo

14. Thông báo về việc đăng ký tham gia giảng dạy môn tiếng Anh

15. Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần tiếng Anh cho sinh viên K50

17. Công tác Đào tạo trọng tâm tháng 12 năm 2014 và tháng 1 năm 2015