55 năm truyền thống nhà trường

  • Thư ngỏ

    Cập nhật lúc: 10:43 ngày 16/10/2020

    V/ v xây dựng các tác phẩm hướng tới kỷ niệm 55 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp