Toefl

21. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 10 tháng 06 năm 2018 do IIG tổ chức

22. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP ngày 13 tháng 05 năm 2018

23. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 26 tháng 04 năm 2018

25. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 09 tháng 04 năm 2018

27. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 8 tháng 04 năm 2018

28. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 18 tháng 03 năm 2018

29. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 04 tháng 02 năm 2018

30. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP ngày 04 tháng 02 năm 2018