Toefl

13. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 12 tháng 08 năm 2018

16. TB v/v thi Toefl-ITP ngày 08 tháng 7 năm 2018

18. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 10 tháng 06 năm 2018

19. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 10 tháng 06 năm 2018 do IIG tổ chức

20. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP ngày 13 tháng 05 năm 2018