Toefl

12. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP và TOEIC ngày 09 tháng 09 năm 2018

15. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 12 tháng 08 năm 2018

18. TB v/v thi Toefl-ITP ngày 08 tháng 7 năm 2018

20. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 10 tháng 06 năm 2018