Toefl

1. TB V/v thi TOEFL-ITP, TOEIC Ngày 07 tháng 7 năm 2019

2. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 20 tháng 04 năm 2019

3. Thông báo vv thi TOEFL-ITP ngày 17 tháng 3 năm 2019

4. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 11 tháng 11 năm 2018

6. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 14 tháng 10 năm 2018

10. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP và TOEIC ngày 09 tháng 09 năm 2018