Toefl

1. TB v/v hoãn thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 09/02/2020

2. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 02 năm 2020

3. TB V/v thi TOEFL-ITP, TOEIC Ngày 07 tháng 7 năm 2019

4. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 20 tháng 04 năm 2019

5. Thông báo vv thi TOEFL-ITP ngày 17 tháng 3 năm 2019

6. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 11 tháng 11 năm 2018

8. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 14 tháng 10 năm 2018

DANH MỤC