Văn bằng chứng chỉ

41. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP ngày 04 tháng 02 năm 2018

43. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 14 tháng 01 năm 2018

44. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP ngày 14 tháng 01 năm 2018

45. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP ngày 17 tháng 12 năm 2017

46. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP ngày 17 tháng 12 năm 2017

47. Thông báo V/v thi TOEFL - ITP ngày 19 tháng 11 năm 2017

48. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP ngày 14 tháng 11 năm 2017

49. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP ngày 19 tháng 11 năm 2017

50. Thông báo về việc thi TOEFL - ITP ngày 29 tháng 10 năm 2017

DANH MỤC