Văn bằng chứng chỉ

21. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 10 tháng 06 năm 2018 do IIG tổ chức

24. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 13 tháng 05 năm 2018

25. Thông báo Về việc phối hợp tổ chức "Học kỳ trong quân đội"

26. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP ngày 13 tháng 05 năm 2018

27. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 26 tháng 04 năm 2018

29. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 09 tháng 04 năm 2018

DANH MỤC