Văn bằng chứng chỉ

21. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 18 tháng 03 năm 2018

22. Thông báo Về việc mở các lớp tiếng Nhật cơ bản

24. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 04 tháng 02 năm 2018

25. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP ngày 04 tháng 02 năm 2018

27. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 14 tháng 01 năm 2018

28. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP ngày 14 tháng 01 năm 2018

29. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP ngày 17 tháng 12 năm 2017

30. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP ngày 17 tháng 12 năm 2017

DANH MỤC