Văn bằng chứng chỉ

1. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 20 tháng 04 năm 2019

2. Thông báo vv thi TOEFL-ITP ngày 17 tháng 3 năm 2019

3. Thông báo vv tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 17 tháng 03 năm 2019

5. Thông báo Về việc thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 24 tháng 02 năm 2019

7. Thông báo Về việc thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 24 tháng 02 năm 2019

8. Thông báo Về việc thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 13 tháng 01 năm 2019

10. Thông báo Về việc thi TOEFL - ITP; TOEIC ngày 22 tháng 12 năm 2019

DANH MỤC