Văn bằng chứng chỉ

1. Thông báo V/v thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 11 tháng 04 năm 2021.

3. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 5 năm 2021

5. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 04 năm 2021

6. Thông báo vv hoãn thi TOEFL-ITP, tháng 3 năm 2021

7. Thông báo Về việc hoãn thi TOEFL - ITP, TOEIC đợt 7.2.2021

8. Thông báo vv tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 3 năm 2021

9. Thông báo vv thi TOEFL-ITP, TOIEC ngày 17/01/2021

10. Thông báo vv tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 02 năm 2021