Văn bằng chứng chỉ

1. Thông báo vv tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 3 năm 2021

2. Thông báo vv thi TOEFL-ITP, TOIEC ngày 17/01/2021

3. Thông báo vv tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 02 năm 2021

4. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 20 tháng 12 năm 2020

6. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 01 năm 2021

7. Thông báo vv thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 22/11/2020

8. Thông báo vv thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 15/11/2020

9. Thông báo vv tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 12 năm 2020

10. Thông báo vv thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 25/10/2020