Văn bằng chứng chỉ

1. Thông báo Về việc thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 11 tháng 01 năm 2020

2. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 02 năm 2020

4. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 11 tháng 01 năm 2020

6. Thông báo vv thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 24/11/2019

9. Thông báo V/v mở lớp các lớp bồi dưỡng tiếng Anh (tháng 10)

10. Thông báo Về việc thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 10 tháng 11 năm 2019