Văn bằng chứng chỉ

1. Thông báo vv hoãn thi TOEFL ITP, TOEIC ngày 25/7/2021

2. Thông báo vv hoãn thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 11/7/2021

3. Thông báo vv xác nhận tham gia thi TOEFL ITP, TOEIC ngày 11/7/2021

4. Thông báo vv tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 08 năm 2021

5. Thông báo vv tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 07 năm 2021

7. Thông báo Về việc trả phiếu điểm TOEFL-ITP và TOEIC từ năm 2012 đến 2018

8. Thông báo vv hoãn thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 6 năm 2021

9. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 7 năm 2021

DANH MỤC