Văn bằng chứng chỉ

1. Thông báo Về việc thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 18 tháng 08 năm 2019

2. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 9 năm 2019

3. Thông báo Về việc thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 04 tháng 8 năm 2019

4. Thông báo Về việc thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 21 tháng 7 năm 2019

6. Thông báo Về việc tổ chức đang ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 8 năm 2019

7. TB V/v thi TOEFL-ITP, TOEIC Ngày 07 tháng 7 năm 2019

9. Thông báo Về việc thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 16 tháng 6 năm 2019