Văn bằng chứng chỉ

1. Thông báo V/v mở lớp các lớp bồi dưỡng tiếng Anh (tháng 10)

3. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 10 tháng 11 năm 2019

4. Thông báo Về việc thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 06 tháng 10 năm 2019

5. Thông báo Về việc thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 22 tháng 9 năm 2019

6. Thông báo Về việc thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 08 tháng 9 năm 2019

7. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 10 năm 2019

8. Thông báo Về việc thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 18 tháng 08 năm 2019

9. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 9 năm 2019

10. Thông báo Về việc thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 04 tháng 8 năm 2019