Văn bằng chứng chỉ

1. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 05 tháng 7 năm 2020

2. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 8 năm 2020

3. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 21 tháng 6 năm 2020

4. Thông báo Về việc thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 07 tháng 6 năm 2020

5. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 7 năm 2020

6. Thông báo Về việc thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 24 tháng 05 năm 2020

7. Thông báo Về việc thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 10 tháng 05 năm 2020

8. Thông báo Về việc thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 09 tháng 05 năm 2020

9. Thông báo Về việc bổ sung lịch thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 05 năm 2020

10. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 06 năm 2020