Văn bằng chứng chỉ

1. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 27 tháng 9 năm 2020

2. Thông báo vv tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 11 năm 2020

3. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 13 tháng 9 năm 2020

4. Thông báo vv tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 10/2020

5. Thông báo vv thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 30 tháng 8 năm 2020

7. Thông báo vv thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 16 tháng 8 năm 2020

8. Thông báo vv thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 02/8/2020

9. Thông báo vv tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 9 năm 2020

10. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 19 tháng 7 năm 2020