Học phí

2. Thông báo Thu học phí đợt 2 học kỳ 2 năm học 2017-2018

4. TB thu học phí đợt 1 học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

5. TB kế hoạch thu học phí học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

6. Thông báo V/v gia hạn nộp tiền học phí học kỳ I năm học 2017-2018

9. Thông báo nộp học phí đợt 1 học kỳ 1 năm học 2017 - 2018