Học phí

2. Thông báo Về kết quả thu học phí ngày 25/7/2018 qua ngân hàng

3. Thông báo về việc thu học phí học kỳ học kỳ hè năm học 2017 -2018

5. Thông báo Thu học phí đợt 2 học kỳ 2 năm học 2017-2018

7. TB thu học phí đợt 1 học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

8. TB kế hoạch thu học phí học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

9. Thông báo V/v gia hạn nộp tiền học phí học kỳ I năm học 2017-2018