Tuyển sinh

61. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 04 năm 2021

62. Thông báo vv hoãn thi TOEFL-ITP, tháng 3 năm 2021

63. Thông báo Về việc hoãn thi TOEFL - ITP, TOEIC đợt 7.2.2021

64. Thông báo vv tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 3 năm 2021

66. Thông báo vv thi TOEFL-ITP, TOIEC ngày 17/01/2021

67. Thông báo vv tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 02 năm 2021

68. Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2021

69. Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2021

70. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 20 tháng 12 năm 2020