Tuyển sinh

61. Thông báo vv thi TOEFL-ITP ngày 20 tháng 4 năm 2019

62. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 19 tháng 05 năm 2019

63. Thông báo tuyển sinh, đào tạo, cấp giấy chứng nhận AutoCad ứng dụng

64. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 20 tháng 04 năm 2019

65. Thông báo vv thi TOEFL-ITP ngày 17 tháng 3 năm 2019

66. Thông báo tuyển sinh hệ vừa làm vừa học chất lượng cao năm 2019

67. Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2019

68. Thông báo vv tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 17 tháng 03 năm 2019

70. Thông báo Về việc thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 24 tháng 02 năm 2019