Tuyển sinh

61. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP ngày 17 tháng 12 năm 2017

62. Thông báo V/v thi TOEFL - ITP ngày 19 tháng 11 năm 2017

63. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP ngày 14 tháng 11 năm 2017

64. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP ngày 19 tháng 11 năm 2017

65. Thông báo về việc thi TOEFL - ITP ngày 29 tháng 10 năm 2017

66. Thông báo V/v thi TOEFL - ITP ngày 22 tháng 10 năm 2017

69. Thông báo về việc thi TOEFL - ITP ngày 15 tháng 10 năm 2017