Tuyển sinh

52. Thông báo vv hoãn thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 9 tháng 5 năm 2021

53. Đề án mở ngành đào tạo trình độ tiến sĩ năm học 2020-2021

54. Thông báo vv tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 06/2021

55. Thông báo V/v thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 11 tháng 04 năm 2021.

57. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 5 năm 2021

58. Thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2021

60. Thông báo vv tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19