Tuyển sinh

31. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 05 năm 2020

35. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 4 năm 2020

36. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 03 năm 2020

37. TB v/v hoãn thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 09/02/2020

38. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 02 năm 2020

40. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 11 tháng 01 năm 2020