Tuyển sinh

21. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 10 tháng 06 năm 2018

22. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 10 tháng 06 năm 2018 do IIG tổ chức

25. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 13 tháng 05 năm 2018

26. Thông báo Về việc phối hợp tổ chức "Học kỳ trong quân đội"

27. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP ngày 13 tháng 05 năm 2018

28. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 26 tháng 04 năm 2018

30. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 09 tháng 04 năm 2018