Tuyển sinh

11. Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

12. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP ngày 14 tháng 01 năm 2018

13. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP ngày 17 tháng 12 năm 2017

14. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP ngày 17 tháng 12 năm 2017

15. Thông báo V/v thi TOEFL - ITP ngày 19 tháng 11 năm 2017

16. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP ngày 14 tháng 11 năm 2017

17. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP ngày 19 tháng 11 năm 2017

18. Thông báo về việc thi TOEFL - ITP ngày 29 tháng 10 năm 2017

19. Thông báo V/v thi TOEFL - ITP ngày 22 tháng 10 năm 2017