Tuyển sinh

13. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 4 năm 2020

14. Thông báo Về việc thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 22 tháng 02 năm 2020

15. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 03 năm 2020

16. TB v/v hoãn thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 09/02/2020

17. Thông báo Về việc thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 11 tháng 01 năm 2020

18. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 02 năm 2020

20. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 11 tháng 01 năm 2020