Tuyển sinh

2. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 05 năm 2020

6. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 4 năm 2020

7. Thông báo Về việc thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 22 tháng 02 năm 2020

8. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 03 năm 2020

9. TB v/v hoãn thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 09/02/2020

10. Thông báo Về việc thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 11 tháng 01 năm 2020