Tuyển sinh

1. Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2021

2. Thông báo V/v thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 11 tháng 04 năm 2021.

4. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 5 năm 2021

5. Thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2021

7. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 04 năm 2021

8. Thông báo vv hoãn thi TOEFL-ITP, tháng 3 năm 2021

9. Thông báo Về việc hoãn thi TOEFL - ITP, TOEIC đợt 7.2.2021

10. Thông báo vv tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 3 năm 2021