Tuyển sinh

1. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 11 tháng 01 năm 2020

3. Thông báo vv thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 24/11/2019

6. Thông báo V/v mở lớp các lớp bồi dưỡng tiếng Anh (tháng 10)

7. Thông báo Về việc thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 10 tháng 11 năm 2019

8. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 24 tháng 11 năm 2019

9. Thông báo vv thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 27/10/2019

10. Thông báo V/v mở lớp các lớp bồi dưỡng tiếng Anh (tháng 10)