Tuyển sinh

1. Đề án tuyển sinh năm 2022

2. Thông báo về việc hoãn thi Toefl ITP và Toeic ngày 3 tháng 7 năm 2022

5. Thông báo về thi TOEFL - ITP và TOEIC ngày 5 tháng 6 năm 2022

6. Thông báo về tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP và TOEIC tháng 7 năm 2022

7. Thông báo hoãn thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 22 tháng 5 năm 2022

8. Thông báo vv tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 06/2022

9. Thông báo vv hoãn thi TOEFL-ITP và TOEIC ngày 08/5/2022