Luật số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003 – Luật Thi đua, khen thưởng.